VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti IDS Health Media Slovakia spol. s r.o., so sídlom Žltá 32/B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 580 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 115022/B (ďalej ako „Poskytovateľ“) 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“) sa: a) Poskytovateľom rozumie spoločnosť IDS Health Media Slovakia spol. s r.o., so sídlom Žltá 32/B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 580 266, b) Objednávateľom rozumie subjekt, ktorému Poskytovateľ na základe objednávky poskytuje svoje služby, predovšetkým (no nie výlučne) služby uvedené v čl. 1.2 týchto VOP, c) Objednávkou rozumie ponuka služby zo strany Poskytovateľa potvrdená (akceptovaná) Objednávateľom, ktorá obsahuje špecifikovanie predmet služby, spôsob výpočtu ceny, alebo cenu samotnú, termín dodania služby a prípadne ďalšie informácie v ponuke uvedené, pričom pre záväznosť Objednávky postačuje, ak je Objednávateľ potvrdená prostriedkami elektronickej komunikácie, d) Službou / aktivitou rozumie činnosť realizovaná zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa na základe Objednávky. 1.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou a záväznou súčasťou každej zmluvy a/alebo objednávky, v zmysle ktorej si Objednávateľ: a) objednáva u Poskytovateľa prenájom reklamného zariadenia – digitálny panel (ďalej ako „Reklamné zariadenie“) a/alebo b) objednáva u Poskytovateľa realizáciu marketingovej alebo iné aktivity zameranej na priamu, či nepriamu propagáciu Objednávateľa, jeho služby alebo produktov. 1.3. Objednávateľ podpisom zmluvy alebo objednávky vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a bez výhrad ich akceptuje. 1.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy alebo objednávky jej oboma Zmluvnými stranami, trvajú počas celého zmluvného vzťahu a sú pre obe Zmluvné strany záväzné. 2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 2.1. Základné ceny za poskytnutie služby sú uvedené v cenníku Poskytovateľa uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny si môžu Zmluvné strany dohodnúť v osobitnej zmluve alebo Objednávke, ktorá má prednosť pred cenami uvedenými v cenníku. Objednávateľ nie je oprávnený spätne uplatňovať nárok na zľavu podľa platného cenníka. 2.2. Pre vyúčtovanie a fakturovanie sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny uvedené v uzatvorenej zmluve alebo v potvrdenej objednávke, platné v čase uzatvorenia zmluvy. 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za služby na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v lehote splatnosti 15 dní, ak sa v zmluve alebo v potvrdenej Objednávke nedohodne inak.   3. OSOBITNÉ USTANOVENIA K PRENÁJME DIGITÁLNEHO PANELU VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti IDS Health Media Slovakia spol. s r.o., so sídlom Žltá 32/B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 580 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 115022/B (ďalej ako „Poskytovateľ“) 3.1. Poskytovateľ prenajíma Reklamné zariadenie Objednávateľovi na obdobie bližšie špecifikované v zmluve alebo v objednávke. 3.2. Každá zo Zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v 30 dňovej výpovednej lehote začínajúcej plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. 3.3. Ďalší prenájom alebo postúpenie Reklamného zriadenia tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa je zakázané. 4. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA a POSKYTOVATEĽA 4.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že ním navrhovaná aktivita je v súlade s právnym predpismi a to zahŕňajúc aj dodržanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa obsahu reklamných materiálov a vzoriek liekov, výživových doplnkov alebo zdravotníckych pomôcok (ďalej ako „vzorky“) a že ním poskytnuté materiály neporušujú práva (napr. autorské, priemyselné, práva na ochranu osobných údajov, atď.) iných osôb. Poskytovateľ nie je povinný skúmať súlad materiálov predložených Objednávateľom, ako ani celkový koncept navrhovanej aktivity s právnymi predpismi. 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje upozorniť Poskytovateľa, ak Objednávateľom navrhovaná/objednaná aktivita vo vzťahu k ním určenej skupine adresátov na strane Poskytovateľa založí povinnosť vyhotoviť správu alebo oznámenie o poskytnutí peňažného, či nepeňažného plnenia (ďalej ako „P/N plnenie“) zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (či podľa režimu zákona č. 362/2011 Z.z. alebo zákona č. 595/2003 Z.z.). Ak takéto upozornenie neuskutoční, bude sa mať za to, že sa jedná o aktivitu, ktorá tieto povinnosti pre Poskytovateľa nezakladá. 4.3. V prípade ak Objednávateľ upozorní Poskytovateľa podľa ods. 4.2.: a) pre účely prípravy správy tretej osoby (pre následné hlásenie na NCZI), Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ pri príprave správy o P/N plneniach bude vychádzať z údajov, ktoré mu zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytol pri poskytnutí P/N plnenia, b) pre účely režimu zrážkovej dane sa Poskytovateľ a Objednávateľ dohodli, že hlásenie držiteľa pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bude realizovať Objednávateľ (ak z ich ad hoc dojednania nevyplýva opak). 4.4. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá jej vznikla v priamej alebo nepriamej súvislosti s údajmi uvedenými v správe o P/N plneniach, predovšetkým no nie výlučne, ak správa o P/N plneniach bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami VOP alebo pokiaľ sa údaje v správe zhodujú s údajmi vyplnenými poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckym pracovníkom pri prevzatí P/N plnenia. 4.5. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu, ak mu táto priamo alebo nepriamo vznikla v dôsledku porušenia povinnosti/í Objednávateľa uvedených v týchto VOP, osobitne v ods. 4.1 a 4.2., ako aj za škodu, ktorá Poskytovateľovi v priamo či nepriamo vznikla dôsledku toho, že vzorky poskytnuté Objednávateľom trpeli právnou alebo faktickou vadou. Táto zodpovednosť pokrýva aj povinnosť nahradenia škody vzniknutej Poskytovateľovi v dôsledku jemu uloženej VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti IDS Health Media Slovakia spol. s r.o., so sídlom Žltá 32/B, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 580 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 115022/B (ďalej ako „Poskytovateľ“) pokuty zo strany kontrolných orgánov (v oblasti reklamy, finančnej správy, či v oblasti pôsobnosti zákona o liekoch) týkajúcej sa aktivity objednanej Objednávateľom, alebo materiálov/vzoriek predložených Objednávateľom. 4.6. Poskytovateľ neposkytuje záruky, nepreberá a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah zverejnený na Reklamnom zariadení. 4.7. Za obsah zverejnený na Reklamnom zariadení je v plnom rozsahu zodpovedný Objednávateľ. 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 5.1. Pokiaľ sa VOP vo svojich ustanoveniach odvolávajú na povinnosti stanovené v právnych predpisoch, má sa za to, že prioritu pre úpravu práv a povinností Objednávateľa a Poskytovateľa majú tieto právne predpisy, pokiaľ by z daných právnych predpisoch nevyplývala možnosť upraviť si týmito VOP tieto práva a povinnosti odlišne od zákonných požiadaviek. 5.2. Objednávateľ akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu) ako platnú a záväznú pre Poskytovateľa a Objednávateľa. 5.3. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. 5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie VOP sa Objednávateľa stávajú účinnými uplynutím 15 dní od oznámenia ich zmeny. Oznámenie je realizované prostredníctvom zverejnenia informácie VOP na portály Poskytovateľa a/alebo doručením nových VOP na e-mail Objednávateľa. Tieto VOP sú platné od vyhlásenia na portáli https://www.ids-media.sk dňa 17.3.2021.